• Переклад Хартії місцевого самоврядування та деякі чіткі трактування від полтавських правників.

  European Treaty Series - No. 122


  EUROPEAN CHARTER
  OF LOCAL SELF-GOVERNMENT

  ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ
  МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  Strasbourg, 15.X.1985
  На оригінальний документ англійською мовою взятий з сайту Ради Європи :
  http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/122.htm
  що має назву European Charter Of Local Self-Government («Європейська хартія (статут) місцевого самоврядування») накладений переклад виконаний правовою групою підтримки руху територіальних громад України публічного права.
  Рекомендується для застосування при заснуванні територіальних громад юридичними особами публічного права в конституційний спосіб, якому вкрай необхідний неспотворений переклад даного тексту.

  Local authorities – згідно тлумаченню терміну authorities в « Європейській рамковій конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами :
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_106
  http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/106.htm
  (терміни «община», «громада» згідно визначенню «Академічного тлумачного словника української мови» АН УРСР під керівництвом академіка Івана Білодіда Інституту мовознавства виданого у 1970 — 1980 роках видавництвом «Наукова думка» є синонімами) що була підписана в Мадриді країнами Ради Європи 21 травня 1980 року з датою набуття чинності в Україні 22 грудня 1993 року . Згідно ст.2 пункту 2 означає наступне (по тексту):

  Article 2
  2. For the purpose of this Convention, the expression “territorial communities or authorities” shall mean communities, authorities or bodies exercising local and regional functions and regarded as such under the domestic law of each State.
  Стаття 2
  2. Для цілей цієї Конвенції вислів "територіальні общини або (в значеннях також, і, чи) власті" тлумачиться як територіальні громади (общини) і їх представництва - агенства, органи, установи на локальних територіях , які здійснюють місцеві або регіональні функції та визнаються як такі внутрішнім зак (онодавством кожної держави.
  Тому термін local authorities в даній хартії (статуті) згідно цьому тлумаченню в перекладі на українську мову має обов’язковість виглядати:
  Local authorities - територіальні громади (общини) і їх представництва - агенства, органи, установи на локальних територіях.

  Local selfgovernment – органи місцевого самоврядування.
  Statute – статут.

  Викривлення змісту оригіналу офіційним перекладом відбувається наступним чином :
  Замість терміну територіальні громади (общини) і їх представництва - агенства, органи, установи на локальних територіях що означає в орігіналі англійською - local authorities, в перекладі на сайті Верховної Ради застосовується термін «органи місцевого самоврядування» (local selfgovernment), але органи місцевого самоврядування англійською і є local selfgovernment, адже local authorities (територіальні громади з іх представництвами- органами, агенствами і установами) згідно ст.3. п. 1 хартії утворюють local selfgovernment (місцеве самоврядування), а якщо перекласти знову на англійську виходить що local selfgovernment утворюють local selfgovernment, а замість перекладу слова statute на «статут» застосовується переклад statute на «закон» , що англійською є law, що призводе до кардинального викревленя змісту цього важливого документу і спрямовує людей до інших дій в контексті його застосування. Користуйтесь.

  Правова група підтримки руху
  територіальних громад
  України публічного права.
  2015р.


  Правова група підтримки руху
  територіальних громад
  України публічного права.
  2015р.

  Preamble

  1 The member States of the Council of Europe, signatory hereto,

  2 Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members for the purpose of safeguarding and realising the ideals and principles which are their common heritage;

  3 Considering that one of the methods by which this aim is to be achieved is through agreements in the administrative field;

  4 Considering that the local authorities are one of the main foundations of any democratic regime;

  5 Considering that the right of citizens to participate in the conduct of public affairs is one of the democratic principles that are shared by all member States of the Council of Europe;

  6 Considering that it is at local level that this right can be most directly exercised;

  7 Convinced that the existence of local authorities with real responsibilities can provide an administration which is both effective and close to the citizen;

  8 Aware that the safeguarding and reinforcement of local selfgovernment in the different European countries is an important contribution to the construction of a Europe based on the principles of democracy and the decentralisation of power;

  9 Asserting that this entails the existence of local authorities endowed with democratically constituted decisionmaking bodies and possessing a wide degree of autonomy with regard to their responsibilities, the ways and means by which those responsibilities are exercised and the resources required for their fulfilment,

  10 Have agreed as follows:

  Преамбула.
  Держави - члени Ради Європи, які підписали цю Хартію,
  враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшого єднання між її членами для збереження та втілення в життя ідеалів і принципів, які є їхнім спільним надбанням,
  вважаючи, що одним з методів досягнення цієї мети є укладання угод в адміністративній галузі,
  враховуючи, що територіальні громади (общини) і їх представництва - агенства, органи, установи на локальних територіях є однією з головних підвалин будь-якого демократичного режиму, враховуючи, що право громадян на участь в управлінні державними справами є одним з демократичних принципів, які поділяються всіма державами - членами Ради Європи,
  переконані в тому, що це право найбільш безпосередньо може здійснюватися саме на місцевому рівні, переконані в тому, що існування територіальних громад (общин) і їх представництв - агенств, органів, установ на локальних територіях наділених реальними функціями, може забезпечити ефективне і близьке до громадянина управління, усвідомлюючи, що охорона і посилення місцевого самоврядування в різних країнах Європи є важливим внеском у розбудову Європи на принципах демократії і децентралізації влади, стверджуючи, що з цього випливає необхідність існування територіальних громад (общин) і їх представництв - агенств, органів, установ на локальних територіях, які мають створені на демократичній основі директивні органи і широку автономію щодо своїх функцій, шляхи і засоби здійснення цих функцій, а також ресурси, необхідні для їх виконання погодились про таке:

  Article 1

  The Parties undertake to consider themselves bound by the following articles in the manner and to the extent prescribed in Article 12 of this Charter.

  Стаття 1

  Сторони зобов'язуються вважати для себе обов'язковими, у порядку та обсязі, передбачених у статті 12 цієї Хартії, нижченаведені статті.

  Part I

  Article 2 – Constitutional and legal foundation for local selfgovernment

  The principle of local selfgovernment shall be recognised in domestic legislation, and where practicable in the constitution.

  Стаття 2 - Конституційна та правова основа місцевого самоврядування

  Принцип місцевого самоврядування визнається в національному законодавстві і, у міру можливості, в конституції.

  Article 3 – Concept of local selfgovernment

  1 Local selfgovernment denotes the right and the ability of local authorities, within the limits of the law, to regulate and manage a substantial share of public affairs under their own responsibility and in the interests of the local population.
  2 This right shall be exercised by councils or assemblies composed of members freely elected by secret ballot on the basis of direct, equal, universal suffrage, and which may possess executive organs responsible to them. This provision shall in no way affect recourse to assemblies of citizens, referendums or any other form of direct citizen participation where it is permitted by statute.

  Стаття 3 - Концепція місцевого самоврядування

  1. Місцеве самоврядування означає право і спроможність територіальних громад (общин) і їх представництв - агенств, органів, установ на локальних територіях в межах закону здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

  2. Це право здійснюється радами або зборами, члени яких вільно обираються таємним голосуванням на основі прямого, рівного, загального виборчого права і які можуть мати підзвітні їм виконавчі органи. Це положення ніяким чином не заважає використанню зборів громадян, референдумів або будь-якої іншої форми прямої участі громадян, якщо це дозволяється статутом.

  Article 4 – Scope of local selfgovernment

  1 The basic powers and responsibilities of local authorities shall be prescribed by the constitution or by statute. However, this provision shall not prevent the attribution to local authorities of powers and responsibilities for specific purposes in accordance with the law.

  2 Local authorities shall, within the limits of the law, have full discretion to exercise their initiative with regard to any matter which is not excluded from their competence nor assigned to any other authority.

  3 Public responsibilities shall generally be exercised, in preference, by those authorities which are closest to the citizen. Allocation of responsibility to another authority should weigh up the extent and nature of the task and requirements of efficiency and economy.

  4 Powers given to local authorities shall normally be full and exclusive. They may not be undermined or limited by another, central or regional, authority except as provided for by the law.

  5 Where powers are delegated to them by a central or regional authority, local authorities shall, insofar as possible, be allowed discretion in adapting their exercise to local conditions.

  6 Local authorities shall be consulted, insofar as possible, in due time and in an appropriate way in the planning and decisionmaking processes for all matters which concern them directly.

  Стаття 4 - Сфера компетенції місцевого самоврядування

  1. Головні повноваження і функції територіальних громад (общин) і їх представництв - агенств, органів, установ на локальних територіях визначаються конституцією або статутом. Однак це положення не перешкоджає наділенню територіальних громад (общин) і їх представництв - агенств, органів, установ на локальних територіях повноваженнями і функціями для спеціальних цілей відповідно до закону.

  2. Територіальні громади в межах закону мають повне право вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу.

  3. Обов’язки стосовно публічних (колективних) інтересів, як правило, здійснюються переважно тими громадами (общинами) і їх представництвами - агенствами, органами, установами на локальних територіях, які мають найтісніший контакт з громадянином. Перерозподіляючи повноваження іншій громаді (общині) і її представництву - агенству, органу, установі на локальній території необхідно враховувати обсяг і характер завдання, а також вимоги досягнення ефективності та економії.

  4. Повноваження, якими наділяються територіальні громади (общини) і їх представництва - агенства, органи, установи на локальних територіях, як правило, мають бути повними і виключними. Вони не можуть скасовуватися чи обмежуватися іншим, центральним або регіональним органом, якщо це не передбачене законом.

  5. Коли повноваження делегуються їм центральною чи регіональною громадою (общиною) і її представництвами - агенствами, органами, установами на локальних територіях вони, наскільки це можливо, володіють свободою пристосування своєї діяльності до місцевих (локальних) умов.

  6. У процесі планування і прийняття рішень щодо всіх питань, які безпосередньо стосуються, територіальних громад (общин) і їх представництв - агенств, органів, установ на локальних територіях з останніми мають проводитися консультації, у міру можливості своєчасно і належним чином.

  Article 5 – Protection of local authority boundaries

  Changes in local authority boundaries shall not be made without prior consultation of the local communities concerned, possibly by means of a referendum where this is permitted by statute.

  Стаття 5 - Охорона кордонів територіальних громад (общин) з їх представництвами - агенствами, органами, установами на локальних територіях .

  Зміни кордонів територіальних громад (общин) з їх представництвами - агенствами, органами, установами на локальних територіях не можуть здійснюватися без попереднього з'ясування думки відповідних місцевих територіальнтх громад (общин) з їх представництвами - агенствами, органами, установами на локальних територіях можливо, шляхом проведення референдуму, якщо це дозволяється їх статутом.

  Article 6 – Appropriate administrative structures and resources for the tasks of local authorities

  1 Without prejudice to more general statutory provisions, local authorities shall be able to determine their own internal administrative structures in order to adapt them to local needs and ensure effective management.

  2 The conditions of service of local government employees shall be such as to permit the recruitment of
  highquality staff on the basis of merit and competence; to this end adequate training opportunities,
  remuneration and career prospects shall be provided.

  Стаття 6 - Відповідні адміністративні структури і ресурси для виконання територіальними громадами (общинами) і їх представництвами - агенствами, органами, установами на локальних територіях їхніх завдань.

  1. Без шкоди для більш загальних законодавчих положень територіальні громади, (общини) і їх представництва - агенства, органи, установи на локальних територіях мають можливість визначати свої власні внутрішні адміністративні структури з урахуванням місцевих потреб і необхідності забезпечення ефективного управління.

  2. Умови служби місцевих державних службовців повинні дозволяти добір висококваліфікованого персоналу з урахуванням особистих якостей та компетентності; для цього забезпечуються належні можливості професійної підготовки, винагороди та просування по службі.

  Article 7 – Conditions under which responsibilities at local level are exercised

  1 The conditions of office of local elected representatives shall provide for free exercise of their functions.
  2 They shall allow for appropriate financial compensation for expenses incurred in the exercise of
  the office in question as well as, where appropriate, compensation for loss of earnings or
  remuneration for work done and corresponding social welfare protection.

  3 Any functions and activities which are deemed incompatible with the holding of local elective office shall be determined by statute or fundamental legal principles.

  Стаття 7 - Повноваження здійснення функцій на місцевому рівні.

  1. Повноваження місцевих обраних представників передбачає вільне здійснення ними своїх функцій.

  2. Вони передбачають відповідне фінансове відшкодування витрат, здійснених під час виконання цих повноважень, а також у разі необхідності відшкодування втрачених доходів або винагороди за виконану роботу і відповідний захист соціального забезпечення.

  3. Будь-які функції та діяльність, несумісні з повноваженнями обраного місцевого представника, визначаються статутом або основоположними правовими принципами.

  Article 8 – Administrative supervision of local authorities' activities

  1 Any administrative supervision of local authorities may only be exercised according to such procedures and in such cases as are provided for by the constitution or by statute.

  2 Any administrative supervision of the activities of the local authorities shall normally aim only at ensuring compliance with the law and with constitutional principles. Administrative supervision may however be exercised with regard to expediency by higherlevel authorities in respect of tasks the execution of which is delegated to local authorities.

  3 Administrative supervision of local authorities shall be exercised in such a way as to ensure that the intervention of the controlling authority is kept in proportion to the importance of the interests which it is intended to protect.

  Стаття 8 - Адміністративний нагляд за діяльністю територіальних громад (общин) і їх представництвами - агенствами, органами, установами на локальних територіях .

  1. Будь-який адміністративний нагляд за територіальними громадами (общинами) і їх представництвами - агенствами, органами, установами на локальних територіях може здійснюватися тільки згідно з процедурами та у випадках, передбачених конституцією або їх статутами.

  2. Будь-який адміністративний нагляд за діяльністю територіальних громад, (общин) і їх представництвами - агенствами, органами, установами на локальних територіях , як правило, має на меті тільки забезпечення дотримання закону та конституційних принципів. Однак вищі інстанції можуть здійснювати адміністративний нагляд за своєчасністю виконання завдань, делегованих територіальним громадам (общинам) і їх представництвам - агенствам, органам, установам на локальних територіях .

  3. Адміністративний нагляд за територіальними громадами (общинами) і їх представництвами - агенствами, органами, установами на локальних територіях здійснюється таким чином, щоб забезпечити домірність заходів контролюючого органу, важливості інтересів, які він має намір охороняти.

  Article 9 – Financial resources of local authorities

  1 Local authorities shall be entitled, within national economic policy, to adequate financial resources of their own, of which they may dispose freely within the framework of their powers.

  2 Local authorities' financial resources shall be commensurate with the responsibilities provided for by the constitution and the law.

  3 Part at least of the financial resources of local authorities shall derive from local taxes and charges of which, within the limits of statute, they have the power to determine the rate.

  4 The financial systems on which resources available to local authorities are based shall be of a sufficiently diversified and buoyant nature to enable them to keep pace as far as practically possible with the real evolution of the cost of carrying out their tasks.

  5 The protection of financially weaker local authorities calls for the institution of financial equalisation procedures or equivalent measures which are designed to correct the effects of the unequal distribution of potential sources of finance and of the financial burden they must support. Such procedures or measures shall not diminish the discretion local authorities may exercise within their own sphere of responsibility.

  6 Local authorities shall be consulted, in an appropriate manner, on the way in which redistributed resources are to be allocated to them.

  7 As far as possible, grants to local authorities shall not be earmarked for the financing of specific projects. The provision of grants shall not remove the basic freedom of local authorities to exercise policy discretion within their own jurisdiction.

  8 For the purpose of borrowing for capital investment, local authorities shall have access to the national capital market within the limits of the law.

  Стаття 9 - Фінансові ресурси територіальних громад (общин) і їх представництв - агенств, органів, установ на локальних територіях.

  1. Територіальні громади (общини) і їх представництва - агенства, органи, установи на локальних територіях мають право, в рамках національної економічної політики, на свої власні адекватні фінансові ресурси якими вони можуть вільно розпоряджатися в межах своїх повноважень.

  2. Обсяг фінансових ресурсів територіальних громад відповідає функціям, передбаченим конституцією або законом.

  3. Принаймні частина фінансових ресурсів територіальних громад, (общин) і їх представництв - агенств, органів, установ на локальних територіях формується за рахунок місцевих податків та зборів, розмір яких вони мають повноваження встановлювати в межах статуту.

  4. Фінансові системи, які складають підґрунтя ресурсів територіальних громад, (общин) і їх представництв - агенств, органів, установ на локальних територіях мають достатньо диверсифікований і підвищувальний характер і повинні забезпечувати можливість приводити наявні ресурси, наскільки це практично можливо, у відповідність до реального зростання вартості виконування завдань місцевих властей.

  5. Захист більш слабких у фінансовому відношенні територіальних громад вимагає запровадження процедур усунення фінансових диспропорцій або аналогічних заходів з метою подолання наслідків нерівного розподілу потенційних джерел фінансування і фінансового тягара, який вони повинні нести. Такі процедури або заходи не завдають шкоди повноваженням, які місцеві власті можуть здійснювати в межах їхньої власної компетенції.

  6. Територіальні громади (общини) і їх представництва - агенства, органи, установи на локальних територіях інформуються відповідним чином про порядок виділення їм перерозподілених ресурсів.

  7. У міру можливості дотації територіальним громадам (общинам) з їх представництвами - агенствами, органами, установами на локальних територіях не призначаються для фінансування конкретних проектів. Надання дотацій не скасовує основоположну свободу місцевих властей проводити свою політику в межах їхньої власної компетенції.

  8. Для цілей здійснення позик інвестиційного капіталу територіальні громади (общини) і їх представництва - агенства, органи, установи на локальних територіях мають доступ до національного ринку капіталу в межах закону.

  Article 10 – Local authorities' right to associate

  1 Local authorities shall be entitled, in exercising their powers, to cooperate and, within the framework of the law, to form consortia with other local authorities in order to carry out tasks of common interest.

  2 The entitlement of local authorities to belong to an association for the protection and promotion of their common interests and to belong to an international association of local authorities shall be recognised in each State.

  3 Local authorities shall be entitled, under such conditions as may be provided for by the law, to cooperate with their counterparts in other States.

  Стаття 10 - Право територіальних громад (общин) з їх представництвами - агенствами, органами, установами на локальних територіях на свободу асоціації.

  1. Територіальні громади (общини) з їх представництвами - агенствами, органами, установами на локальних територіях мають право, здійснюючи свої повноваження, співробітничати та в межах закону створювати консорціуми з іншими територіальними громадами для виконання завдань, що становлять спільний інтерес.

  2. Право територіальних громад (общин) з їх представництвами - агенствами, органами, установами на локальних територіях бути членом асоціації з метою захисту і заохочення їхніх спільних інтересів, а також бути членом міжнародної асоціації територіальних громад визнається кожною державою.

  3. Територіальні громади (общини) з їх представництвами - агенствами, органами, установами на локальних територіях мають право на умовах, які можуть бути передбачені законом, співробітничати зі своїми партнерами інших держав.

  Стаття 11 - Правовий захист місцевого самоврядування

  Територіальні громади мають право використовувати засоби правового захисту для забезпечення вільного здійснення своїх повноважень і поважання принципів місцевого самоврядування, які утілені в конституції чи національному законодавстві.

  Part II – Miscellaneous provisions

  Article 12 – Undertakings

  1 Each Party undertakes to consider itself bound by at least twenty paragraphs of Part I of the Charter, at least ten of which shall be selected from among the following paragraphs:

  – Article 2,
  – Article 3, paragraphs 1 and 2,
  – Article 4, paragraphs 1, 2 and 4,
  – Article 5,
  – Article 7, paragraph 1,
  – Article 8, paragraph 2,
  – Article 9, paragraphs 1, 2 and 3,
  – Article 10, paragraph 1,
  – Article 11.

  2 Each Contracting State, when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, shall notify to the Secretary General of the Council of Europe of the paragraphs selected in accordance with the provisions of paragraph 1 of this article.

  3 Any Party may, at any later time, notify the Secretary General that it considers itself bound by any paragraphs of this Charter which it has not already accepted under the terms of paragraph 1 of this article. Such undertakings subsequently given shall be deemed to be an integral part of the ratification, acceptance or approval of the Party so notifying, and shall have the same effect as from the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the receipt of the notification by the Secretary General.

  Частина II - Інші положення

  Стаття 12 - Зобов'язання.

  1. Кожна Сторона зобов'язується вважати для себе обов'язковими принаймні двадцять пунктів частини I цієї Хартії, з яких принаймні десять пунктів мають належати до пунктів, які наведені нижче:

  - стаття 2,

  - пункти 1 і 2 статті 3,

  - пункти 1, 2 і 4 статті 4,

  - стаття 5,

  - пункт 1 статті 7,

  - пункт 2 статті 8,

  - пункти 1, 2 і 3 статті 9,

  - пункт 1 статті 10,

  - стаття 11.

  2. Кожна Договірна Держава під час здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти або свого документа про приєднання чи затвердження повідомляє Генеральному секретарю Ради Європи, які пункти вона визначила відповідно до положень пункту 1 цієї статті.

  3. Будь-яка Сторона в подальшому в будь-який час може повідомити Генерального секретаря про те, що вона вважає для себе обов'язковими будь-які пункти цієї Хартії, які вона ще не прийняла згідно з положеннями пункту 1 цієї статті. Такі взяті в подальшому зобов'язання вважаються складовою частиною ратифікації, прийняття чи затвердження Стороною, яка надсилає таке повідомлення, і набирають такої ж чинності з першого дня місяця, що настає після закінчення тримісячного періоду від дати отримання повідомлення Генеральним секретарем.

  Article 13 – Authorities to which the Charter applies

  The principles of local selfgovernment contained in the present Charter apply to all the categories of local authorities existing within the territory of the Party. However, each Party may, when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, specify the categories of local or regional authorities to which it intends to confine the scope of the Charter or which it intends to exclude from its scope. It may also include further categories of local or regional authorities within the scope of the Charter by subsequent notification to the Secretary General of the Council of Europe.

  Стаття 13 – Органи місцевого самоврядування, до яких застосовується Хартія.

  Принципи місцевого самоврядування, що містяться в цій Хартії, застосовуються до всіх категорій територіальних громад (общин) і їх представництв - агенств, органів, установ на локальних територіях існуючих в межах території відповідної Сторони. Однак кожна Сторона під час здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти або документа про приєднання чи затвердження може визначити категорії місцевих або регіональних властей, якими вона має намір обмежити сферу застосування цієї Хартії або які вона має намір вилучити з неї. Вона може також включити в сферу застосування цієї Хартії інші категорії місцевих або регіональних властей самоврядування шляхом перепровадження в подальшому відповідного повідомлення Генеральному секретарю Ради Європи.

  Article 14 – Provision of information

  Each Party shall forward to the Secretary General of the Council of Europe all relevant information concerning legislative provisions and other measures taken by it for the purposes of complying with the terms of this Charter.

  Стаття 14 - Надання інформації

  Кожна Сторона надсилає Генеральному секретарю Ради Європи всю відповідну інформацію, що стосується законодавчих положень або інших заходів, вжитих нею з метою дотримання положень цієї Хартії.

  Part III

  Article 15 – Signature, ratification and entry into force

  1 This Charter shall be open for signature by the member States of the Council of Europe. It is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

  2 This Charter shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which four member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Charter in accordance with the provisions of the preceding paragraph.

  3 In respect of any member State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Charter shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

  Частина III

  Стаття 15 - Підписання, ратифікація та набрання чинності

  1. Цю Хартію відкрито для підписання державами - членами Ради Європи. Вона підлягає ратифікації, прийняттю чи затвердженню. Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття чи затвердження здаються на зберігання Генеральному секретарю Ради Європи.

  2. Ця Хартія набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного періоду від дати, на яку чотири держави - члени Ради Європи висловили свою згоду про обов'язковість для них цієї Хартії відповідно до положень попереднього пункту.

  3. Стосовно будь-якої держави, яка висловлюватиме свою згоду на обов'язковість для неї цієї Хартії після набрання нею чинності, Хартія набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного періоду від дати здачі на зберігання ратифікаційної грамоти або документа про прийняття чи затвердження.

  Article 16 – Territorial clause

  1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Charter shall apply.

  2 Any State may at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Charter to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Charter shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.

  3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

  Стаття 16 - Територіальне застосування

  1. Будь-яка держава під час підписання або здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти або документа про прийняття, затвердження чи приєднання може визначити територію (території), до якої застосовуватиметься ця Хартія.

  2. Будь-яка держава може в подальшому в будь-який час заявою на ім'я Генерального секретаря Ради Європи поширити дію цієї Хартії на будь-яку іншу територію, визначену в цій заяві. Щодо такої території Хартія набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного періоду від дати отримання такої заяви Генеральним секретарем.

  3. Будь-яка заява, зроблена відповідно до двох попередніх пунктів, може стосовно до будь-якої території, визначеної в цій заяві, бути відкликана шляхом перепровадження відповідного повідомлення на ім'я Генерального секретаря. Відкликання набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення шестимісячного періоду від дати отримання такого повідомлення Генеральним секретарем.


  Article 17 – Denunciation

  1 Any Party may denounce this Charter at any time after the expiration of a period of five years from the date on which the Charter entered into force for it. Six months' notice shall be given to the Secretary General of the Council of Europe. Such denunciation shall not affect the validity of the Charter in respect of the other Parties provided that at all times there are not less than four such Parties.

  2 Any Party may, in accordance with the provisions set out in the preceding paragraph, denounce any paragraph of Part I of the Charter accepted by it provided that the Party remains bound by the number and type of paragraphs stipulated in Article 12, paragraph 1. Any Party which, upon denouncing a paragraph, no longer meets the requirements of Article 12, paragraph 1, shall be considered as also having denounced the Charter itself.

  Стаття 17 - Денонсація

  1. Будь-яка Сторона може денонсувати цю Хартію в будь-який час після закінчення п'ятирічного періоду від дати, на яку Хартія набрала для неї чинності. Відповідне повідомлення надсилається Генеральному секретарю Ради Європи за шість місяців до дати денонсації Хартії. Така денонсація не зашкоджує чинності Хартії для інших Сторін, якщо їхня кількість протягом всього часу становить не менше чотирьох Сторін.

  2. Будь-яка Сторона може відповідно до положень попереднього пункту денонсувати будь-який прийнятий нею пункт частини I Хартії, якщо ця Сторона продовжує вважати для себе обов'язковими ту кількість і категорію пунктів, які визначені в пункті 1 статті 12. Будь-яка Сторона, яка після денонсації того чи іншого пункту більше не задовольняє вимогам пункту 1 статті 12, вважається такою, що денонсувала також і Хартію.

  Article 18 – Notifications

  The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe of:

  a any signature;

  b the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;

  c any date of entry into force of this Charter in accordance with Article 15;

  d any notification received in application of the provisions of Article 12, paragraphs 2 and 3;

  e any notification received in application of the provisions of Article 13;

  f any other act, notification or communication relating to this Charter.


  In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Charter.

  Done at Strasbourg, this 15th day of October 1985, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe.

  Стаття 18 - Повідомлення

  Генеральний секретар Ради Європи повідомляє держави - члени Ради Європи про:

  a. будь-яке підписання;

  b. здачу на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти або будь-якого документа про прийняття чи затвердження;

  c. будь-яку дату набрання чинності цією Хартією відповідно до статті 15;

  d. будь-яке повідомлення, отримане на виконання положень пунктів 2 і 3 статті 12;

  e. будь-яке повідомлення, отримане на виконання положень статті 13;

  f. будь-яку іншу дію, будь-яке повідомлення або сповіщення, які стосуються цієї Хартії.

  На посвідчення чого нижчепідписані, належним чином на те уповноважені представники підписали цю Хартію.

  Вчинено у Страсбурзі п'ятнадцятого дня жовтня місяця 1985 року англійською і французькою мовами, причому обидва тексти є однаково автентичними, в одному примірнику, який зберігатиметься в архіві Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи надсилає засвідчені копії цієї Хартії кожній державі - члену Ради Європи

Вверх